م "گنا

است." فکر می‌کنم "گناتبلیغ مالی کل خانواده تان را آغاز کنید.

پژوهشگران پیشرو می‌گویند که ما تنها ۱۰ درصد آنچه را که خواندیم، اما ۹۰ % آنچه که ما تجربه می‌کنیم را حفظ می‌کنیم. The برای بازی کودکان توسط رابرت و کیم Kiyosaki، بهترین نویسندگان ثروتمند ثروتمند پدر و ثروتمند، خلق شدند تا به کودکان درس‌های مالی با ارزش را به روش تجربی، کیم و رابرت Kiyosaki آموزش دهند.

سرمایه گذاران، کارآفرینان، آموزگاران،

و AuthorsCASHFLOW برای کودکان تفاوت بین یک دارایی و ی

/ 0 نظر / 6 بازدید